Ihminen vs. perimän ja ympäristön valta, osa III: Persoonallisuushäiriöt

Kirjoituksessa käsiteltäviä asioita:

 • Mitä ovat persoonallisuushäiriöt, miten ne määritellään?
 • Voidaanko persoonallisuushäiriöitä hoitaa?
 • Mistä häiriöt johtuvat?

 

Joissain tapauksissa persoonallisuuden ominaisuudet voivat aiheuttaa ongelmia ihmiselle ja hänen ympäristölleen. Kun jotkin ominaisuudet käyvät kaavamaisiksi ja ylikorostuneiksi, voidaan puhua persoonallisuushäiriöstä. Myös henkilön todellisuudentaju heikkenee, jolloin hän ei itse näe käyttäytymisessään mitään epänormaalia. Persoonallisuushäiriöiden synnyssä suurimpina vaikuttavina tekijöinä ovat yksilön perimä ja kasvuympäristö. Usein geeniperimä altistaa häiriöille ja sen jälkeen ulkoiset tekijät voivat vahvistaa perimän vaikutusta. Huono kasvuympäristö, muun muassa köyhät ja turvattomat olot tai väkivalta ja liian vähäinen huolenpito, ovat mahdollisia laukaisevia tekijöitä. Persoonallisuushäiriö syntyy tavallisesti jo varhain lapsuudessa, jolloin yksilö alkaa käyttää epäadaptiivisia, ympäröivään yhteiskuntaan huonosti sopivia, toimintatapoja reagoidessaan ympäristöönsä. Nämä käyttäytymismallit ovat hyvin kaavamaisia ja joustamattomia.

 

Siihen, miten häiriöitä määritellään ja miten niihin voidaan vaikuttaa, vallitsee persoonallisuuspsykologian piirissä erilaisia näkemyksiä. Psykodynaaminen käsitys näkee persoonallisuushäiriöt osana mielenterveyden häiriöiden jatkumoa. Tässä jatkumossa persoonallisuushäiriöt sijaitsevat neuroosien ja psykoosien välimailla. Persoonallisuushäiriöinen henkilö käyttää usein psykoottisia ja epäadaptiivisia eli joustamattomia minän puolustuskeinoja, defenssejä, kuten torjuntaa. Tämän takia heillä ei välttämättä ole kovin hyvä sairaudentunto eli he eivät itse huomaa käytöksensä häiritsevyyttä. Humanistinen psykologia pitää syynä häiriöiden syntymiseen minäkäsityksen vääristymistä. Sosiaalis-kognitiivisessa käsityksessä ympäristö, erityisesti sosiaalinen ympäristö, ja ihmisen tiedonkäsittely ovat tärkeässä roolissa.

 

Persoonallisuushäiriöt on jaettu kolmeen joukkoon:


Outous

 • Skitsotyyppinen eli psykoosipiirteinen persoonallisuus: Epäluuloisuus ja eristäytyminen ovat keskeisiä piirteitä psykoottisten, kuten skitsofreniaan liittyvien, piirteiden ohella.
 • Paranoidinen eli epäluuloinen persoonallisuus: Piirteisiin kuuluu erityisesti perusteeton epäluuloisuus muita ihmisiä tai heidän tarkoitusperiään kohtaan.
 • Skitsoidinen eli eristäytyvä persoonallisuus: Kyvyttömyys ilmaista omia tunteita kunnolla, vetäytyy ihmissuhteista.

 

Epävakaus

 • Antisosiaalinen eli epäsosiaalinen persoonallisuus: Toisin sanoen psykopaattinen persoonallisuus, johon kuuluu toisten tunteista ja oikeuksista piittaamattomuus.
 • Borderline/rajatila eli epävakaa persoonallisuus: Tyypillistä raju mielialan ailahtelevaisuus ja impulsiivinen käytös, joka voi johtaa harkitsemattomiin tekoihin, kuten itsemurhayrityksiin.
 • Huomiohakuinen persoonallisuus: Hakee jatkuvasti huomiota ja ilmaisee usein tunteitaan hyvin dramaattisesti.
 • Narsistinen persoonallisuus: Kokee helposti tulleensa loukatuksi, kuvittelee itsensä hyvin suurena, tärkeänä henkilönä ja kaipaa muiden ihailua. Huono empatiakyky ja käyttää muita hyväkseen piittaamatta heidän tunteistaan.

 

Ahdistus

 • Estynyt persoonallisuus: Tuntee olevansa alempiarvoinen kuin muut, on jatkuvasti epävarma itsestään esim. ihmissuhteissa ja pelkää itseensä kohdistuvaa negatiivista kritiikkiä.
 • Riippuvainen persoonallisuus: Takertuu muihin ihmisiin, kokee tarvetta tulla hoivatuksi ja tuntee itsensä avuttomaksi joutuessaan yksin, ilman jonkun muun tukea.
 • Pakko-oireinen persoonallisuus: Korostetun tarkka, itsepäinen, täydellisyyttä ja järjestystä tavoitteleva.

 

Vaikka persoonallisuushäiriöt ovat tavallisesti hyvin syvälle juurtuneita toimintatapoja, voidaan niitä silti lieventää psykoterapian keinoin. Häiriöstä voi usein aiheutua muita ongelmia, kuten masennusta tai päihdeongelmia, joista hoito on hyvä aloittaa. Esimerkiksi psykoottisiin oireisiin voidaan antaa lääkehoitoa. Ongelmana on, että persoonallisuushäiriöinen pitää kokemiaan ongelmia jonkin muun kuin itsensä aiheuttamana eikä näe omassa persoonallisuudessaan vikaa. Näin itse persoonallisuushäiriötä voi olla vaikeata hoitaa. Psykoterapian avulla henkilö voi tunnistaa ongelmat itsessään ja huomata millaisia vaikutuksia hänen käyttäytymisellään on, sekä ymmärtää mahdollisia syitä, joita häiriön takana on.

 

Rajanveto normaalin käyttäytymisen ja persoonallisuushäiriön välillä tehdään tavallisesti sillä perusteella, aiheutuuko henkilön toiminnasta haittaa hänelle itselleen tai muille ihmisille. Määrittely kun ei ole aina niin yksinkertaista, sillä persoonallisuushäiriöihin liitettäviä piirteitä voi esiintyä monilla ihmisillä jossain määrin, vaikka ne eivät huomattavaa ongelmaa henkilön elämässä aiheuttaisikaan.

 

 

Lähteitä:

 

Terveyskirjasto. Matti Huttunen: Persoonallisuushäiriöt. 22.10.2011

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=d...

 

Lääkärikirja: Persoonallisuushäiriöt. 19.01.2011.

http://www.poliklinikka.fi/hyvan-mielen-kanava/artikkelit/persoonal...

 

Karrasch, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo ja Tynjälä: PS : Lukion psykologia 5. 2007. Otava.
Vilkko-Riihelä, Anneli: Psykologia: lukion kertauskirja. 2008. WSOY.

Katselukerrat: 2259

Kommentti

Sinun tulee olla Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus

TULEVIA TAPAHTUMIA

AJANKOHTAISTA SISÄLTÖÄ

Uusimmat tapahtumat

Alvin John Ernst on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Kesä 12
James Pollard on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Kesä 8
Jäsenen Minä tutkijana, minä keksijänä blogikirjoitus

Viesntintäsuunnitelman laatiminen

Minä tutkijana, minä keksijänä-hanke on ollut käynnissä lukuvuoden 2017-2018. Kevään aikana hanketta on edistetty esittelemällä hanketta Keravan kouluissa ja suunnittelemalla kouluihin ja esiopetukseen hankittavien Fablabien sisällöt. Hankintoja on tehty ja ensimmäiset tilaukset ovat saapuneet. …Näytä lisää
Kesä 8
trustedmeds on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Touko 8
Virpi Syväoja on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Huhti 29
Juha Vänskä on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Huhti 25
Eero Markus on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Huhti 12
Mikko Kapulainen on nyt jäsen: Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus
Maalis 23

© 2018   Created by Taru Kekkonen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot